Obligacje korporacyjne na rynku finansowym

Obligacja to dłużny papier wartościowy w którym emitent, oświadcza, że jest dłużnikiem wierzyciela (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty wobec niego określonych świadczeń. Obligacje możemy podzielić na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne. Szczególnie te ostatnie wymagają uwagi z tego względu, że jest to bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku w ostatnich latach. Co jeszcze warto wiedzieć o obligacjach?

Co to są obligacje korporacyjne?

Warto jest zastanowić się jakie znaczenie mają obligacje korporacyjne na rynku finansowym, które zostały opisane na https://bestcapital.pl/faq-obligacje-korporacyje/. Należałoby wyjść od podstawowych informacji na temat samego rynku finansowego. Przedstawiając to w dużym uproszczeniu, jest to rynek na którym dokonuje się transakcji przy pomocy instrumentów finansowych. Przy czym następuje na nim przepływ kapitału pomiędzy podmiotami, które posiadają nadwyżki pieniężne i podmiotami, które zgłaszają na nie zapotrzebowanie.

Automatycznie pojawia się pytanie kto może być podmiotem na rynku finansowym? Między innymi Skarb Państwa, instytucje samorządowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne czy podmioty gospodarcze.

Rynek finansowy obligacji korporacyjnych

Jak wygląda rynek finansowy?

Rynek finansowy można podzielić na pięć podgrup: rynek walutowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych (derywatów) oraz rynek kredytowy.

Na rynku walutowym – jak łatwo jest się domyśleć – handluje się walutami, czasami też dewizami, czyli papierami wartościowymi lub innymi dokumentami, które pełnią rolę środka płatniczego wystawionego w innej walucie. Na rynku walutowym tworzony jest kurs wymiany, który przedstawia stosunek ceny pomiędzy walutami, przy czym każdą najmniejszą jednostką zmiany kursu jest 1 pip. Najważniejszą osobą na tym rynku jest inwestor, który zajmuje się spekulacją.

Specyfika rynku pieniężnego jest zupełnie inna – jest to takie miejsce na którym dokonuje się transakcji o okresie zapadalności do jednego roku. Głównym celem, jaki przyświeca uczestnikom tego rynku, jest tworzenie płynności finansowej. Uczestnikami rynku pieniężnego mogą być banki, inne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz władze lokalne. Dzieli się go także na rynek międzybankowy depozytów i lokat oraz rynek zbywalnych papierów wartościowych.

Rynek kapitałowy jest najważniejszym segmentem rynku finansowego z punktu widzenia obligacji korporacyjnych, ponieważ dokonuje się na nim emisji średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych. Dwa główne zadania rynku kapitałowego to pozyskiwanie funduszy przez emitentów oraz lokowanie oszczędności przez inwestorów.

Rynek instrumentów pochodnych (inaczej rynek terminowy) to miejsce, w którym zawiera się umowy (tzw. kontrakty) na transakcje, które mają zostać wykonane w przyszłości (w ściśle określonym terminie). Został stworzony po to, aby po części wyeliminować ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty podstawowe (którymi mogą być np. obligacje).

Na koniec, rynek kredytowy, jest to rynek na którym instrumentem finansowym jest kredyt bankowym.

Obligacje korporacyjne mają swoje ściśle określone miejsce na rynku finansowym – jest to rynek kapitałowy, wspomagany często rynkiem instrumentów pochodnych. Wiedza ta może przydać się na samym początku drogi do bogacenia się poprzez taką formę inwestycji.

2
1

1 Komentarz

  1. inwestor 29 listopada 2016 Reply

    Znajomy mówił mi, że opłaca się inwestować w obligacje, ale tylko te znanych firm. Bo jak firma splajtuje przed terminem wykupu, to będziecie ostatni na liście wierzycieli

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*