Jak zostać ubezpieczycielem? Reguły obowiązujące agenta

Chcesz otworzyć własną firmę ale nie masz pojęcia czym się zająć? Lubisz nienormowany czas pracy? Jesteś komunikatywny, otwarty, wzbudzasz zaufanie wśród innych, potrafisz słuchać i odpowiadać na potrzeby klientów? Agent ubezpieczeniowy – to praca dla Ciebie! Podpowiemy Ci co zrobić aby rozpocząć działalność.

1. Kto może zostać agentem ubezpieczeniowym?

 

kobieta rejestrująca kartę Moja Biedronka

Agent ubezpieczeniowy należy do grupy tzw. „ zawodów regulowanych”. Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o to stanowisko, określa Ustawa Ubezpieczeniowa z dnia 28.07.1990 r. Zgodnie z jej postanowieniami agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która:

♦ ma co najmniej średnie wykształcenie;
♦ ukończyła kursy przygotowujące organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
♦ zdała egzaminy kończące kurs przygotowawczy;
♦ mieszka na terenie Rzeczpospolitej;
♦ posiada własną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ubezpieczeń wpisaną do ewidencji gospodarczej (jeśli agent chce działać jako osoba fizyczna) lub Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli prowadzi firmę w formie spółki);
♦ podpisała umowę o współpracy z którymś z Towarzystw Ubezpieczeniowych (można zawrzeć jednocześnie kilka umów z różnymi placówkami);
♦ nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu i dokumentom lub przestępstwo karnoskarbowe;
♦ posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
♦ uzyskała zezwolenie na pracę od Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego.

Zezwolenie otrzymuje się na wniosek Zakładu Ubezpieczeń dla którego pracować będzie agent.

2. Jaką działalność może prowadzić agent ubezpieczeniowy?

kobieta siedząca przy biurku

Agenci ubezpieczeniowy dzielą się na dwie grupy: pełnomocników i pośredników. Pełnomocnicy mają faktyczną moc sprawczą, zawierają umowy i podpisują dokumenty. Muszą posiadać zezwolenie na działalność (tzw. licencję).

Agenci pośredniczący spotykają się z potencjalnymi klientami. Nie wymaga się od nich posiadania licencji. Ich praca polega na przedstawianiu ofert ale nie mogą oni zawierać żadnych umów. Tylko licencjonowani pracownicy firm ubezpieczeniowych mają do tego prawo. Umowa zawarta z pośrednikiem będzie nieważna.

3. Gdzie może pracować agent ubezpieczeniowy?

 

Po założeniu działalności gospodarczej agent zgłasza się do dowolnie wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego w celu odbycia szkolenia. Decyzja o tym jaką firmę wybierze zaważy na całej jego dalszej karierze. Po zdaniu egzaminu kończącego kurs, to właśnie z tym przedsiębiorstwem podpisuje umowę o współpracę.

Większość towarzystw prowadzi działalność na zasadzie multiagencji i to tam kierowana jest większość indywidualnych agentów. Firmy te zobowiązują swoich pracowników, do pracy na rzecz tylko jednego zakładu ubezpieczeń. W zamian za to przejmują na siebie odpowiedzialność cywilną za agenta.

Oznacza to, że nie musi on ponosić kosztów związanych z obowiązkowym OC, które każdy agent musi posiadać. Jedynym mankamentem tego rozwiązania jest konieczność realizacji nakładanych przez multiagencję celów sprzedażowych. Niewywiązanie się ze zobowiązań może grozić zerwaniem umowy.

4. Na czym polega szkolenie na agenta?

test na agenta ubezpieczeniowego

Szkolenia organizowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub multiagencję. Można wyróżnić ich dwa rodzaje: podstawowe i uzupełniające. Każde z nich kończy się testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności przyszłego agenta.

♦ Szkolenie podstawowe
Przewidziane dla osób, które dopiero chcą zostać agentami ubezpieczeniowymi. Trwa minimum 152 godziny. W ramach szkolenia zdobywają oni ogólne informacje o rynku ubezpieczeniowym, regulacjom nim rządzącym, poznaje zagadnienia z zakresu oferty produktowej. Częstym elementem takich szkoleń są zajęcia z technik efektywnej sprzedaży.

♦ Szkolenie uzupełniające
Przeznaczone dla osób, które ukończyły kursy w wymiarze podstawowym. Trwa 48 godzin. Stanowi uzupełnienie nabytej wcześniej wiedzy. Jest konieczne do uzyskania licencji.

♦ Testy sprawdzające
Organizowane po każdym szkoleniu. Test po kursie podstawowym ma 100 pytań, po szkoleniu uzupełniającym 40. Aby zaliczyć oba etapy trzeba, na każdym z egzaminów, zdobyć minimum 66% możliwych do uzyskania punktów. W przypadku osiągnięcia niższego wyniku można ponownie przystąpić do zdawania testu bez konieczności powtarzania całego szkolenia.

5. Jak otrzymać licencję agenta?

Otrzymuje się ją na wniosek składany za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego,
w której agent zostanie zatrudniony. Na wydanie czeka się około miesiąc. Do wniosku należy załączyć m.in.: świadectwo maturalne oraz zaświadczenie o niekaralności. Po uzyskaniu licencji można rozpocząć pracę w zawodzie

6. Jakie są zalety bycia agentem ubezpieczeniowym?

spotkanie ubezpieczyciela z klientem

♦ Nienormowany czas pracy
Największą zaletą bycia agentem ubezpieczeniowym jest nienormowany czas pracy. To ile godzin w ciągu dnia, poświęci na wykonywanie obowiązków, zależy tylko od pracownika. Jednak trzeba się liczyć z tym, że przy dużej ilości klientów trzeba będzie spędzić w biurze wiele godzin.

Dobry agent ubezpieczeniowy przeznacza na swoją pracę od 60 do 80 godzin tygodniowo. Często konieczne jest otwarcie biura również w weekendy. Jeśli lubisz długo spać, wybierz inną profesję.

♦ Tylko od Ciebie zależy ile zarobisz
Zarobki agenta ubezpieczeniowego wahają się od 2 tysięcy do kwoty w zasadzie nie dającej się określić. Wynagrodzenie stanowi głównie prowizja od zawarcia umowy, naliczana za każde zobowiązanie osobno. Na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby sprzedające ubezpieczenia na życie. Prowizja agenta w tym wypadku wynosi od 40 do 50% kwoty ubezpieczenia.

Przy pomocy w zawarciu umowy o ubezpieczeniu mieszkania można liczyć na zysk równy od 10 do 20% wartości mienia, a w przypadku OC i AC od 2 do 10% ceny ubezpieczenia. Jak widać nie są to duże kwoty, a końcowy zysk zależy od ilości klientów i umów. Obliczając zarobki należy pamiętać także o odjęciu od przychodu prowizji dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

♦ Dodatkowe profity
Aby zmotywować agenta do większej wydajności, towarzystwa ubezpieczeń często proponują dodatkowe, poza finansową, korzyści dla wyróżniających się pośredników. Najczęściej takie premie przyznaje się w postaci wycieczek, telefonów komórkowych czy drogich sprzętów. Często również firma proponuje pracownikowi skorzystanie, w korzystnej cenie, z produktów, które sami sprzedają klientom (np. do prywatnej opieki medycznej czy pracowniczego programu emerytalnego).

7. Jakie są wady pracy w ubezpieczeniach?

podliczanie zysków i strat

♦ Trudni klienci
Nawet doświadczeni pracownicy mają problemy z budową ściślejszych relacji biznesowych. Wiążą się one m. in. z brakiem umiejętności do-sprzedaży produktów nowym lub dotychczasowym klientom. W konsekwencji agent zawiera mniej umów niż mógłby. Lojalność klientów wobec multiagenta słabnie, a to skutkuje mniejszym poziomem wznawialności polis, czyli niższymi zarobkami.

W pracy agenta przeszkadza nieraz bardzo niska świadomość ubezpieczeniowa jego klientów i ich niechęć do zgłębiania wiedzy. Często podjęcie decyzji o wyborze oferty „cedują” właśnie na agenta. Pogarszająca się kondycja finansowa dotychczasowych kupujących, rozbijanie składek na coraz większą ilość rat, ograniczanie ilości kupowanych ryzyk oraz rezygnacja z szerszych zakresów ubezpieczeń. To wszystko powoduje, że by utrzymać prowizję z poprzedniego roku agent musi wykonać więcej pracy.

♦ Brak życia prywatnego
Telefony o każdej porze każdego dnia tygodnia i rozdarcie pomiędzy chęcią bycia niezależnym doradcą, a koniecznością sprostania wysokim wymaganiom stawianym przez klientów to kolejny problem wielu agentów. Praca w nienormowanych godzinach, praktycznie 24 godziny na dobę nie sprzyja budowaniu udanego życia prywatnego. Agent ubezpieczeniowy musi całkowicie poświęcić się swojej pracy. Dlatego większość osób wykonujących ten zawód nie ma dzieci i jest samotna.

♦ Ciężkie początki
Przez pierwszy rok lub dwa lata działalności agent buduje bazę klientów. Na jej podstawie będzie pracować w przyszłości. A to wiąże się z namawianiem różnych osób na współpracę. Ta czynność zajmie większość czasu agenta ponieważ ludzie podchodzą sceptycznie do zawierania umów. Realizację założonych planów biznesowych trzeba będzie odłożyć na później. Takie działania zaprocentują w przyszłości. Gdy już uzbiera się pewna pula klientów zainteresowanych działalnością, agentowi znacznie łatwiej będzie wykonywać swoją pracę.

8. Jakie zasady obowiązują każdego pracownika agencji ubezpieczeniowej?

akta w sądzie

♦ Klient musi mieć wolność
To klient decyduje o najlepszym dla niego rozwiązaniu. Nie można na siłę namawiać go do zakupu produktu, którym nie jest zainteresowany. Dobry agent przedstawia dostępne opcje i pozostawia decyzję klientowi. Usilne sugerowanie pewnych rozwiązań może zostać odczytane jako nachalność, a to zniechęca. W efekcie zamiast cieszyć się z podpisania umowy zostaje się z niczym.

♦ Dyskrecja przede wszystkim
Niektóre kwestie wymagają zachowania poufności. Tajemnice dotyczące stanu zdrowia, majątku czy romansu muszą zostać pomiędzy klientem a agentem. Dobry ubezpieczyciel musi zagwarantować swojemu klientowi dyskrecję i przestrzegać tego zobowiązania. To podstawa owocnej współpracy. Złamanie danego słowa spowoduje zepsucie relacji klient – agent i utratę zaufania, które w tej pracy jest najważniejsze.

♦ Podawanie jedynie rzetelnych i sprawdzonych informacji
Podczas rozmowy z klientem ubezpieczyciel nie może wprowadzić go w błąd. Świadome lub nieświadome złe poinformowanie narazi go na poniesienie poważnych konsekwencji. To prowadzi do pociągnięcia agenta do odpowiedzialności za nierzetelne wykonywanie pracy, co może skończyć się utratą uprawnień. Dlatego jeśli nie ma pewności co do niektórych rzeczy lepiej poprosić klienta o czas, który należy przeznaczyć na konsultację i sprawdzanie informacji. To sposób na uniknięcie błędu i ochronę przed utratą reputacji.

♦ Przestrzeganie prawa
Podstawowym aktem prawnym obowiązującym agentów jest znowelizowana ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151). Określa ona wymagania, które są stawiane osobom wykonującym zawód agenta ubezpieczeniowego. Znajduje się tam zapis o posiadaniu minimum średniego wykształcenia, poddaniu się procedurom związanym z odbyciem szkolenia i uzyskania licencji, określenie sankcji karne za naruszenia przepisów czy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zasada poszanowania i działania zgodnie z prawem to podstawowa norma etyczna każdego agenta ubezpieczeniowego. Niestosowanie się do niej grozi sankcjami karnymi. Każdego agenta obliguje też zawarta umowa agencyjna z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Podpisując ją, trzeba mieć świadomość, że stanowi ona zobowiązanie do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami firmy, której interesy reprezentuje. Umowa agencyjna obliguje agenta do przestrzegania wszelkich wewnętrznych przepisów, instrukcji, zarządzeń udzielanych mu przez przedstawicieli firmy. Niewywiązanie się z warunków umowy grozi jej rozwiązaniem i prawnymi konsekwencjami.

9. Jak wyglądają kulisy pracy w ubezpieczeniach?

jakie są zalety pracy w ubezpieczeniach

Jest to praca biurowa. Wykonuje się ją z reguły w godzinach od 9 do 17 jednak może mieć również inny wymiar. Sprowadza się wykonywania dwóch zadań: zawierania nowych umów, co zajmuje agentowi około 20% czasu i dbania o starych klientów (proponowaniu nowych ofert, przypominaniu o kończących się umowach) – to wypełnia pozostałe 80%.

Większość kontaktów z klientami odbywa się za pomocą telefonu i e-maila. Osobisty kontakt z klientem agent musi mieć tylko przy podpisywaniu umowy. Ważne jest aby stworzyć swoją indywidualną bazę klientów. Dobry agent musi mieć bardzo dużo kontaktów umożliwiających szukanie nowych zainteresowanych prowadzoną działalnością.

10. Czym powinien charakteryzować się dobry agent ubezpieczeniowy?

agent ubezpieczeniowy przygotowujący umowę

Zawód agenta jest zawodem szczególnym, otwierającym nowe szanse dla tych, którzy uważają, że tylko dzięki przestrzeganiu norm etycznych odniosą sukces. Dobry agent powinien umieć połączyć odpowiedzialność wobec towarzystwa, klientów, kolegów i siebie.

Ponadto powinien żywić przekonanie, że respektowanie prawa, poszanowanie klienta i konkurencji oraz etyczne postępowanie w stosunku do innych agentów i współpracowników przyczyni się do jego osobistego sukcesu. Jeśli posiadasz takie cechy to praca dla Ciebie. Jeśli jednak nie potrafisz postępować zgodnie z przedstawionymi w artykule regułami, poszukaj innego pomysłu na życie.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*