Obligacje korporacyjne dla niezorientowanych

Na rynku istnieje wiele instrumentów finansowych, które pozwalają na sukcesywne zwiększanie możliwości finansowych inwestorów indywidualnych. Jedną z ciekawszych form są obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń pieniężnych względem wierzyciela. Obligacje są emitowane przez dane instytucje w celu pozyskania kapitału na dalszą działalność i związany z tym rozwój. Co jeszcze warto wiedzieć o obligacjach?

Jakie są rodzaje obligacji?

Można je podzielić na: obligacje skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), obligacje komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa), które są jednocześnie głównym przedmiotem tych rozważań. Nie każdy zdaję sobie sprawę z tego, że aby móc inwestować w obligacje korporacyjne nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy i jest to właściwe dostępne dla każdego dzięki funduszom inwestycyjnym oraz doradcom takim jak https://bestcapital.pl/jak-inwestowac-w-obligacje-korporacyjne-aspekty-formalne-i-techniczne.

Obligacje korporacyjne dla początkujących

Czym są fundusze inwestycyjne?

Według ustawy regulującej to zagadnienie, funduszem inwestycyjnym może być osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Mówiąc prościej, jest to instytucja zbiorowego inwestowania, której głównym zadaniem jest inwestowanie wpłaconych do funduszu środków w taki sposób, aby wypracować jak największy zysk dla jego uczestników przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Idea tego rozwiązania opiera się na zbieraniu środków pieniężnych, nazywanych zasobem kapitałowym, od indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich inwestowania. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że wtedy ma się do dyspozycji o wiele większy kapitał, a obracając większymi środkami można jednocześnie wypracować większy zysk. Przy czym nie inwestuje się w jedne obligacje korporacyjne, ale w kilkanaście czy też kilkadziesiąt, przez co ryzyko zostaje rozłożone.

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Inwestorowi dokonującemu wpłaty określonej sumy pieniędzy do funduszu inwestycyjnego zostają przydzielone tytuły uczestnictwa, czyli jednostki uczestnictwa w przypadku funduszy otwartych albo certyfikaty inwestycyjne w przypadku funduszy zamkniętych.

Liczba jednostek uczestnictwa bądź certyfikatów inwestycyjnych przekłada się na udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Dochody osiągnięte przez fundusz stanowią portfel inwestycyjny jego uczestników.

Istotną zaletą funduszy inwestycyjnych jest to, że są atrakcyjniejsze niż dostępne na rynku lokaty bankowe, co stanowi dość istotny aspekty jeśli wziąć pod uwagę, że są skierowane głównie do osób, które nie posiadają zbyt rozległej wiedzy w tej dziedzinie, a które chciałyby osiągnąć duże zyski.

1
1

1 Komentarz

  1. Author
    dorobkiewicz 29 listopada 2016 Reply

    Mój doradca z fundusz inwestycyjnego inwestuje też w obligacje. Ale robi to dla bezpieczeństwa moich finansów, bo to ponoć małe ryzyko. A ja jestem zadowolony, bo zyski są.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*