Jak starać się o polskie obywatelstwo?

Co powinien zrobić cudzoziemiec, aby uzyskać polskie obywatelstwo? Kto może się o nie ubiegać, jak wyglądają procedury i jakie dokumenty są potrzebne?

Dlaczego warto starać się o polskie obywatelstwo?

Posiadanie polskiego obywatelstwa ułatwia wiele kwestii. Kiedy je posiadasz, w świetle prawa traktowany jesteś jako Polak. To sprawia, że prostsze jest na przykład założenie konta bankowego, zakup nieruchomości albo samochodu, czy wykupienie abonamentu na komórkę. Można też korzystać z publicznego szkolnictwa, mieszkać i pracować gdzie się chce w obrębie Unii Europejskiej, założyć własną firmę. Nie grozi ci też wtedy deportacja.

Jak otrzymać polskie obywatelstwo?

Jeśli zamierzasz starać się o uzyskanie polskiego obywatelstwa, warto skonsultować tę sprawę z prawnikiem. Nie każdy cudzoziemiec wie, jak się do tego zabrać, dobrze więc, jeśli prawnik z kancelarii Lex Advena doradzi od czego zacząć starania o polskie obywatelstwo. Zanim jednak przygotujesz i złożysz wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, powinieneś wiedzieć, że są cztery odmienne procedury.

Obywatelstwo polskie z mocy prawa

Małoletni nabywa niejako automatycznie polskie obywatelstwo przez urodzenie, jeśli przynajmniej jedno z jego rodziców jest polskim obywatelem – jest to zasada prawa krwi. To zresztą nie jedyna sytuacja, gdy można mieć obywatelstwo już od urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się na terytorium Polski, a jego rodzice są nieznani, czy też ich obywatelstwo jest nieokreślone, również ma to miejsce – to zasada prawa ziemi.

Nadanie obywatelstwa przez prezydenta

Obywatelstwo polskie na wniosek cudzoziemca może nadać również Prezydent Polski. Wniosek taki, którego wzór określa rozporządzenie Prezydenta RP z 14 maja 2000 roku, złożyć należy osobiście lub za pośrednictwem wojewody bądź konsula. Można też zrobić to korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Następnie wniosek jest przekazywany Prezydentowi RP przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

flaga Polski widziana od spodu

Uznanie za obywatela polskiego

Cudzoziemiec może zostać uznany za polskiego obywatela, jeżeli spełni któryś z uprawniających do tego warunków. Jednym z nich jest nieprzerwany pobyt na terytorium Polski od co najmniej 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, przy jednoczesnym posiadaniu w Polsce stabilnego źródła dochodu.

Także cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie wspomnianych zezwoleń, a przy tym będący od co najmniej 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim, może uzyskać obywatelstwo. Za obywatela Polski może zostać uznany również cudzoziemiec przebywający na terenie Polski od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, uzyskanego w związku ze statusem uchodźcy, a także cudzoziemiec przebywający nieprzerwanie co najmniej od 10 lat na terenie Polski, który posiada zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE, stabilne, regularne źródło dochodu i tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz ze zdjęciem, oryginałem lub uwierzytelnioną kopią aktu urodzenia, uwierzytelnioną kopią ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, uwierzytelnioną kopią zezwolenia na pobyt stały w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, uwierzytelnioną kopią wydanej przez wojewodę karty stałego pobytu oraz urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Oprócz tego, by wykazać nieprzerwany charakter pobytu, złożyć należy oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą. Potrzebny będzie też dokument potwierdzający obywatelstwo małżonka, ewentualne dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego lub ubiegania się o nie i wreszcie dowód wniesienia skarbowej opłaty (219 zł) za wydanie decyzji.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec może też starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego, jeśli posiadał je w przeszłości, ale utracił przed 1999 rokiem. Wniosek powinien zawierać dane osobowe, oświadczenia o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego i okolicznościach jego utraty, oraz życiorys. Do takiego wniosku dołączone musi być zdjęcie oraz dokumenty potwierdzające tożsamość, obywatelstwo i utratę polskiego obywatelstwa.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*