Obligacje korporacyjne a wycena wartości

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z głównych cech obligacji korporacyjnych jest ich przewidywalność. Związane jest to z tym, że inwestor zna wartość nominalną obligacji, czyli kapitał jaki ma zainwestować a także wysokość oprocentowania i terminy wypłaty odsetek. Warto się więc w takim razie zastanowić nad tym w jaki sposób następuje wycena obligacji.

Od czego zależy cena obligacji?

Na początku należałoby zaznaczyć, że cena obligacji na rynku zależy przede wszystkim od popytu i podaży. A te z kolei są uzależnione od różnych czynników, z czego w przypadku obligacji najważniejsze są dwa – poziom stóp procentowych orz stopień ryzyka niewypłacalności emitenta. Każdy przyszły obligatariusz przed podjęciem decyzji o kupnie obligacji powinien dokonać jej wyceny, a żeby to zrobić należy określić tzw. sprawiedliwą wartość obligacji. W uproszczeniu jest to cena, po której obligacje korporacyjne powinny być sprzedawane na rynku, który dysponuje odpowiednimi informacjami i działa racjonalnie – więcej na ten temat znajdziesz na stronie: http://bestcapital.pl/wskaznikowa-analiza-zadluzenia-i-plynnosci-emitenta/.

Podstawowym sposobem na wycenę obligacji jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Według tej zasady wartość obligacji jest sumą przepływów pieniężnych, które inwestor powinien otrzymać w czasie posiadania obligacji. Mówiąc jeszcze inaczej, przepływy pieniężne są przeliczane na moment dokonywania wyceny, czyli są zdyskontowane. Metoda ta stosuje odpowiedni wzór, który jednak ze względu na swój skomplikowany charakter nie będzie tu przytaczany.

Kiedy warto kupić obligacje?

Kolejną, dość istotną kwestią jest to, co inwestor może zrobić z dokonaną w wyżej przedstawiony sposób wyceną. Należy porównać uzyskaną wycenę wartości obligacje z jej ceną na rynku i tutaj mogą się zdarzyć trzy sytuacje. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, gdy wartość wyceny jest wyższa od ceny rynkowej – w takiej sytuacji można mówić o niedowartościowaniu ceny. Jest to bardzo dobry moment na zakup obligacji, gdyż jej wartość jest wyższa niż rzeczywista cena na rynku.

Następnie, wartość, która została uzyskana w wyniku wyceny jest niższa od ceny rynkowej – mamy wtedy do czynienia z przewartościowaniem obligacji. Mówiąc prościej, obligacje są w warte mniej niż kosztują na rynku. Jest to korzystna sytuacja dla sprzedaży wykupionych obligacji. Ostatnia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wartość wyceny obligacji jest równa jej cenie rynkowej (przynajmniej w stopniu bardzo zbliżonym). W tym przypadku wartość obligacji jest równa jej rzeczywistej cenie.

Co to obligacje korporacyjne?

O czy pamiętać przy zakupie obligacji?

Na koniec, należałoby wspomnieć o stopie dochodu – czynniku dość istotnym dla wyceny obligacji. W bardzo dużym skrócie, stopa dochodu jest określana na podstawie wartości stóp dochodu obligacji podobnego typu jak wyceniana obligacja. Tutaj należałoby zaznaczyć, że błędne określenie stopy dochodu prowadzi do błędnej wyceny. Powszechnie uważa się, że ten element jest najtrudniejszy w procesie wyceny obligacji. Inwestor, aby uniknąć pomyłek w tym względzie, powinien konsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*