Program 500+. Dla kogo? Jakie dokumenty należy przygotować?

Rodzina 500+, to program zakładający wypłatę 500 złotych na drugie i kolejne dziecko co miesiąc bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych warunków to projekt. Ma on za zadanie pomóc poprawić sytuację polskich rodzin i przyczynić się do zwiększenia liczby urodzeń w Polsce. Na czym polega? Jak otrzymać świadczenie? Czy 500+ to sukces, czy największa porażka polskiego rządu? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule!

Komu przysługuje świadczenie 500+?

Zgodnie z założeniami projektu z pomocy mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci do
18 roku życia, posiadający co najmniej dwoje dzieci. Wtedy świadczenie o wysokości 500 złotych będzie przysługiwać na jedno z nich, bez względu na dochód, jaki rodzina osiąga. Osoby posiadające jedno dziecko mogą otrzymać świadczenie pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza 800 złotych netto na osobę.

Rodziny z dwójką dzieci, których miesięczne zarobki są niższe niż wymieniona wyżej kwota otrzymają wsparcie na obie swoje pociechy, czyli 1000 złotych miesięcznie. Wsparcie przysługuje również rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym, których dochód nie przekracza 1200 złotych netto oraz rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Podmiotom tym świadczenie wypłacane jest na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kto może pobierać pieniądze?

O świadczenie mogą ubiegać się zarówno rodzice pozostający w związku małżeńskim, jak i osoby pozostające w nieformalnym związku. 500+ otrzyma również osoba samotnie wychowująca dzieci, jego faktyczni opiekunowie i opiekunowie prawni. Świadczenie przysługuje na dziecko własne lub dziecko małżonka, ale także na dzieci przysposobione
i znajdujące się pod opieką prawną, do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

matka z córką

Kiedy świadczenie 500+ nie przysługuje?

Beneficjentami programu mogą zostać jedynie obywatele Polski oraz, w przypadkach określonych ustawie, cudzoziemcy. Tej grupie świadczenie przysługuje jedynie, gdy zamieszkują oni na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określą inaczej.

Kto wypłaca świadczenie?

Finansowanie programu pochodzi z budżetu państwa, a jego zasady określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Organami odpowiedzialnymi za realizację zadań dotyczących wypłaty świadczeń są wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz marszałek województwa. Zobowiązani są oni do sporządzania i przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywanych zadań. Muszą być one przekazane do ministra zajmującego się sprawami rodziny, który określa sposób ich przygotowania, wzory oraz termin i sposób składania dokumentów.

banknoty

Jak złożyć wniosek o przyznanie 500+?

Wniosek o przyznanie świadczenia można pobrać bezpłatnie ze strony: www.program500plus.pl. Wypełnia się go on-line za pomocą systemu bankowości elektronicznej, o ile posiadamy konto w jednym z banków, które przystąpiło do projektu. Wniosek w formie papierowej można również złożyć osobiście we właściwym urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Ponadto dokument można złożyć za pośrednictwem PUE ZUS lub ePUAP. Wnioski należy składać co roku, przed zakończeniem się poprzedniego okresu świadczenia, czyli do 30 września. Nowy okres rozliczeniowy zaczynać się będzie 1 października.

Co należy dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać 500+ oprócz wniosku o przyznanie świadczenia należy okazać również szereg dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów koniecznych do otrzymania pieniędzy. Co trzeba przedstawić? Przede wszystkim zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia, czyli np. akt urodzenia dzieci potwierdzający ich wiek.

Osoby, które starają się o pieniądze na pierwsze dziecko muszą oprócz tego przedstawić oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym. Muszą przedstawić również zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny. Wymagane jest również okazanie zaświadczenia o innych dochodach np. tych pochodzących z gospodarstwa rolnego.

Nad poprawnością składanych wniosków czuwają specjalnie do tego powołane organy, które w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości są zobowiązane do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości. Więcej informacji o programie 500+ uzyskasz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*